Rezerwacja online

Protokół przedślubny to obowiązkowy dokument, który muszą wypełnić narzeczeni, jeśli chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński lub ślub konkordatowy. Protokół przedślubny jest zwany również protokołem przedmałżeńskim lub protokołem rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi. Jest on wypełniany przez narzeczonych w obecności księdza. Pytania zawarte w formularzu, dotyczą zarówno spraw ogólnych, czyli na przykład danych osobowych, jak i również sfery bardziej intymnej.

Co to jest protokół przedślubny?

Protokół przedmałżeński to rodzaj kilku stronnicowego formularza, który należy do zobowiązań strony katolickiej. Jego uzupełnienie jest niezbędne w przypadku jeśli podjęliśmy decyzję zawarcia małżeństwa przed Bogiem. Narzeczeni muszą udzielić odpowiedzi na każde pytanie, gdyż w przeciwności, może to skutkować unieważnieniem małżeństwa. W trakcie spisywania protokołu przedślubnego jest prowadzona także rozmowa duszpasterska z narzeczonymi.

Protokół przedślubny jest dokumentem dość obszernym i składa się z kilku części. Pytania dla strony katolickiej dotyczą sfer:

 • danych osobowych narzeczonych

 • przeszkód małżeńskich

 • współżycia małżeńskiego

 • wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa

 • małżeństwa mieszane z braćmi odłączonymi, z niechrześcijanami, z niewierzącymi i niepraktykującymi

Protokół przedślubny pytania- przykłady

Spisanie protokołu przedślubnego to jedna z najbardziej stresujących czynności dla pary młodej, gdyż nie wiadomo o co zapyta duchowny, dlatego też poniżej prezentujemy przykładowe pytania, na które narzeczeni powinni się przygotować. W pierwszym etapie duchowny spisuje dane personalne narzeczonych takie jak imiona i nazwiska, obywatelstwo, dokument tożsamości, imiona i nazwiska rodziców, data i miejsce urodzenia, data i miejsce chrztu, rok i parafia Komunii świętej, data i parafia bierzmowania, parafia, w której narzeczony/a aktualnie spełnia praktyki religijne, miejsce zamieszkania, stan cywilny, wykształcenie, wyznanie. W drugim etapie pojawiają się pytania typu:

 • Czy zarówno jeden jak i drugi przyszły współmałżonek przyjmuje zasady etyki katolickiej?

 • Czy planują przed ślubem przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.?

 • Czy ukończyli katechizację?

 • Czy zarówno jeden jak i drugi przyszły współmałżonek, uznaje zasady moralności chrześcijańskiej?

 • Od jak dawna narzeczeni się znają?

 • Kiedy podjęli decyzję o zawarciu małżeństwa?

 • Czy rodziny narzeczonych się znają?

 • Czy rodzice (opiekunowie) wiedzą o zamiarze małżeństwa?

 • Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie, dlaczego? (to pytanie dotyczy małoletnich)

W trzecim etapie jest sprawdzane czy występuje przeszkoda węzła małżeńskiego. Przeszkody małżeńskie uniemożliwiają zawarcie narzeczonym sakramentu małżeństwa. Okoliczności mogących zakłócić zawarcie związku małżeńskiego, wbrew pozorom jest sporo, na przykład jeśli zachodzi stosunek rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej (przeszkoda pokrewieństwa prawnego) lub zachodzi przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu czystości. W tej części formularza spotykamy się z pytaniami dotyczącymi przeszkód małżeńskich, na przykład:

 • Przeszkoda niezdolności fizycznej kan ( czy dana osoba jest zdolna do tego aby mieć dzieci?)

 • Przeszkoda węzła małżeńskiego kan ( czy dana osoba była już w związku małżeńskim, jeśli tak to dlaczego zrezygnowała z poprzedniego małżeństwa? )

 • Przeszkoda powinowactwa i przeszkoda pokrewieństwa ( czy dane osoby są ze sobą spokrewnione w jakimś stopniu?)

 • Przeszkoda natury religijnej ( czy są przesłanki że narzeczony lub narzeczona nie przyjął święceń diakonatu)

Oświadczenia woli zawarcia małżeństwa

Czwarty i zarazem ostatni etap spisywania formularza przedślubnego dotyczy woli zawarcia małżeństwa, przyjęcia obowiązków małżeńskich, wypadków choroby psychicznej, religijnego wychowania dzieci, nawet w konsekwencji różnicy poglądów. Pytania zawarte w tej części mają wykluczyć występowanie okoliczności przymusu, ale i potwierdzić jedność wyłączność nierozerwalność sakramentalność małżeństwa. W tej części duchowny upewnia się czy któryś z narzeczonych ma skłonności na postępowanie wbrew prawu bożemu, czy w wypadku trudności, któryś z narzeczonych będzie preferował wziąć rozwód , czy występuje umyślne wprowadzenie w błąd jednego z narzeczonych ( na przykład pozostawanie w jakiejś relacji z kimś innym, posiadanie potomstwa, nałogów, obciążeń psychicznych, prawnych lub finansowych).

Kiedy spisuje się protokół przedślubny?

Protokół przedślubny należy spisać z odpowiednim wyprzedzeniem po ówczesnym umówieniu się z duchownym. Najlepszy termin na jego spisanie 2-3 miesiące przed planowanym ślubem. Należy pamiętać, że aby spisać protokół należy dostarczyć do parafii odpowiednie dokumenty.

Jak długo jest ważny protokół przedślubny?

Protokół przedślubny jest ważny 1 rok, jednak dokumenty, które są niezbędne do jego spisania mają z kolei różne daty ważności, na przykład nauki przedmałżeńskie (6 miesięcy) dlatego też w sytuacji, gdyby się okazało że trzeba przełożyć ślub, to dobrze jest wybrać taką datę, która może uwzględniać wszystkie formalności, aby nie trzeba było ich ponownie załatwiać.

Protokół przedślubny - wymagane dokumenty

Do protokołu przedślubnego niezbędne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów. Należy jednak pamiętać, że metryka chrztu oraz dokumenty wydawane przez USC są ważne 6 miesięcy od daty wydania, i do protokołu muszą być aktualne. Niezbędne dokumenty:

 • świadectwo chrztu

 • potwierdzenie ukończenia katechezy przedślubnej i odbycia obowiązkowych spotkań w Poradni Życia Rodzinnego

 • potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych

 • numer i data dokumentu USC (odpis aktu małżeństwa lub zaświadczenie konkordatowe)

 • inne (np. dyspensa lub zezwolenie ordynariusza miejsca)

 • dowody osobiste

 • świadectwo ukończenia katechizacji

Kto i gdzie spisuje protokół przedślubny?

Spisanie protokołu przedślubnego należy do obowiązków proboszcza parafii, w której zamierzamy zawrzeć związek małżeński. Protokół jest spisywany w kancelarii parafialnej, w godzinach ustalonych indywidualnie z proboszczem. W przypadku jeśli proboszcz nie może uczestniczyć w spotkaniu, to powinien wyznaczyć swojego zastępcę, zwykle jest to wikariusz.

Jak długo trwa spisanie protokołu przedślubnego?

Czas spisania protokołu przedślubnego bywa różny. Zwykle jest to do 1 godziny czasu, jednak jest to uzależnione od sposobu zadawania pytań przez proboszcza. Pytania mogą być zadawane każdemu narzeczonemu z osobna lub w tym samym czasie. W przypadku pierwszej opcji, po zakończeniu rozmów z każdą ze stron, w obecności już obojga, duchowny potwierdza czy udzielone odpowiedzi pokrywają się ze sobą i prosi o podpis na dokumencie.

Ile płaci się za spisanie protokołu przedślubnego?

Protokół jest bezpłatny, w parafiach nie ma dokładnego cennika. Przyszłe pary młode jednak, decydują się na złożenie ofiary "co łaska", za spisanie dokumentu, dlatego też, określenie ceny protokołu jest sprawą indywidualną, zależną od możliwości finansowych.

Protokół przedślubny - podsumowanie

Protokół przedmałżeński należy spisać na 2-3 miesiące przed planowanym ślubem. Należy pamiętać również, aby dostarczyć niezbędne dokumentu do jego spisania. Zwykle spisywanie protokołu trwa do około godziny czasu, jednak jest to uzależnione od tego czy duchowny będzie chciał przeprowadzić z nami dłuższą rozmowę. Protokół ma na celu upewnienie duchownego czy przyszły współmałżonek jest świadomy przystąpić do sakramentu małżeństwa. Pytania zawarte w formularzu dotyczą danych personalnych ale i również przeszkód małżeńskich, wad oświadczenia woli.